31 października 2010

Memento Mori


Początek listopada to jak zwykle czas refleksji oraz zadumy nad tym co było; oraz tym co nastąpi również w naszym życiu. Wspominamy naszych bliskich oraz przyjaciół- również tych z którymi byliśmy "w opozycji" a teraz możemy jedynie łączyć się z nimi duchowo.
Pamięć o zmarłych jest jednocześnie kultywowaniem tradycji rodzinnych, które tworzą historię kraju.

28 października 2010

Projekt Fundraising - narada sztabowa


Szkolenia w ramach projektu
Projekt przewiduje 18-godzinne bezpłatne szkolenia (2 dni szkoleniowe) i konsultacje w zakresie fundraisingu. Zajęcia odbywać się będą w październiku i listopadzie 2010 r. Dlatego też zespół projektowy odbywa narady jak najlepiej projekt zrealizować.

Projekt Fundraising trwa


Celem projektu "Fundraising dla rozwoju edukacji i kultury na obszarach wiejskich” jest pobudzenie świadomości i zwiększenie aktywności wśród lokalnych organizacji i instytucji działających na obszarach wiejskich powiatu krakowskiego na rzecz rozwoju edukacji, podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców, a także na rzecz przeciwdziałania marginalizacji i zapewnienia odpowiedniego rozwoju obszarów wiejskich.


Projekt skierowany jest do 75 osób zaangażowanych w działalność podmiotów i instytucji z zakresu edukacji, kultury, oświaty, działających na terenie Powiatu Krakowskiego, takich jak: organizacje pozarządowe (NGO), biblioteki, ośrodki kultury, domy kultury, szkoły, lokalne koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, zamieszkujących w gminach wiejskich, miejsko - wiejskich oraz miastach do 25 tys. mieszkańców, w wieku 25-64 lata, którzy chcą zdobyć wiedzę w zakresie fundraisingu, czyli planowego, etycznego i skutecznego zbierania funduszy na cele edukacyjne, oświatowe i kulturalne. To z kolei pozwoli zapewnić tym organizacjom i instytucjom stabilność finansową przez co będą mogły skutecznie zaangażować się w swoją działalność statutową.

Projekt Fundraising


Po długich przygotowaniach wystartowaliśmy z projektem : Fundraising dla rozwoju edukacji i kultury na obszarach wiejskich
Co to jest fundraising ?
Fundraising to planowe, etyczne i skuteczne zdobywanie funduszy na cele społeczne poprzez sponsoring, odpłatną działalność statutową, kampanie publiczne i medialne oraz budowanie relacji z darczyńcami indywidualnymi.
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.5 "Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich".